Vi har tyvärr en väldigt lång kötid på ca 30 år. Därför rekommenderar vi dig som bostadssökande att vända dig till Storstockholms bostadsförmedling istället.

Hyresjuridik

Vid sidan av vad som framgår av ditt hyreskontrakt gäller hyreslagens bestämmelser. Det finns många frågor som handlar om vilka rättigheter och skyldigheter man har som hyresgäst.

Som regel löper våra hyreskontrakt från och med inflyttningsdatum och tills vidare. Uppsägningstiden är tre månader från utgången av den månad under vilken uppsägning sker. Den gäller för både hyresvärd och hyresgäst utom i vissa särskilda situationer. Oftast rör det sig då om att hyresgästen gravt misskött sina förpliktelser, exempelvis genom att störa eller genom att inte betala hyran. I sådana situationer förverkas hyresrätten och uppsägning kan ske till omedelbart upphörande.

Jag tänker flytta ihop med min pojkvän och vi vill stå för kontraktet båda två. Får vi det?
Det är alltid upp till hyresvärden att bestämma om ytterligare en hyresgäst ska få stå med på kontraktet. Vi har som som regel att inte ändra kontrakten på detta sätt.

Om vi som sambor eller makar blir oense om vem som ska få bo kvar i lägenheten, vem har då rätt till den?
De bestämmelser som gäller mellan sambor eller makar vid separation finns i sambolagen och äktenskapsbalken. Som huvudregel gäller att den sambo eller make som har bäst behov av lägenheten ska tilldelas den. I samboförhållanden ingår dock inte hyreslägenheten i det som kan bodelas om lägenheten inte redan vid inflyttningen var avsedd som gemensam bostad för samborna. Det finns emellertid särskilda regler i sambolagen som i undantagsfall kan ge en sambo som flyttat in senare rätt att överta lägenheten från den andre. Om det uppstår oenighet mellan makarna eller samborna om vem som skall ha rätt till bostaden får dessa eller någon av dem vända sig till en bodelningsförrättare vid tingsrätten. Det är inte hyresvärden som avgör tvisten.

Vilka rättigheter har jag att överlåta lägenheten till någon annan?
Vid sidan av reglerna om bodelning av hyreslägenhet som gäller mellan makar och sambor, så finns regler om rätt för hyresgästen att överlåta lägenheten till annan under vissa förutsättningar. En förutsättning är att hyresgästen och den till vilken han eller hon önskar överlåta lägenheten är varandra närstående. Med detta menas i princip makar och sambor. En annan förutsättning är att de närstående ska ha sammanbott före ansökan om överlåtelse. Som regel krävs att sammanboendet varit varaktigt, uppemot tre år. Dessutom skall den föreslagne hyresgästen kunna godtas som hyresgäst.

Vilka rättigheter har jag att byta lägenheten?
Hyresgästen har rätt att överlåta lägenheten på någon annan om det är en förutsättning för att hyresgästen ska få en annan bostad. Det krävs att hyresgästen kan visa goda skäl för bytet, att hyresvärden skäligen ska kunna godta den föreslagna hyregästen och att det inte finns andra särskilda skäl som talar emot bytet.

Vilka rättigheter har jag att hyra ut lägenheten i andra hand?
Det är tillåtet att ha inneboende i lägenheten men inte tillåtet att utan hyresvärdens tillstånd hyra ut lägenheten i i andra hand. Behöver du någon gång hyra ut lägenheten i andra hand ska du därför söka tillstånd till detta hos. Du har rätt att hyra ut lägenheten t.ex. för att under en begränsad tid studera eller arbeta på annan ort, om du av hälsoskäl måste bo på annan ort under en tid eller för att du under några månader vill prova att bo ihop med en ny sambo. Hör av dig till oss så skickar vi blanketter. Det är dock du som förstahandshyregäst som alltid är skydlig till att hyran kommer in i tid osv.